Facebook

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego

Atelier De Creation „Lidia” (www.turbany-lidia.com)


§ 1
Podmiot odpowiedzialny
Sklep Internetowy Atelier De Creation „Lidia” prowadzony jest przez Lidię Miernik prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwa Lidia Miernik Atelier de Creation „Lidia” z siedzibą Łapszów 1, 32-130 Koszyce, NIP: 6621048696 REGON: 356192133 zwany dalej Sklepem Internetowym.
§ 2
Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego www.turbany-lidia.com składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie Internetowym dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
 2. Przez Klienta rozumie się każdą osobę fizyczną i prawną, która zaakceptowała nin. Regulamin i dokonała zamówienia lub zakupu na stronie Sklepu Internetowego
§ 3
Rejestracja
 1. W celu rejestracji w Sklepie Internetowym należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając nazwę użytkownika, adres e-mail oraz hasło. Rejestracja w Sklepie Internetowym oznacza akceptację regulaminu.
 2. Rejestracja w Sklepie internetowym jak również korzystanie ze Sklepu Internetowego są nieodpłatne.
 3. Po zarejestrowaniu się w sklepie każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.
 4. W celu usunięcia konta Klienta ze Sklepu Internetowego należy skontaktować się na adres e-mail – turbanylidia@gmail.com lub tel -724 753 893
§ 4
Ogólne zasady sprzedaży i wysyłki
 1. Sprzedaż realizowana jest za pośrednictwem strony internetowej www.turbany-lidia.com oraz środków porozumiewania się na odległość tj. e-mail lub telefon.
 2. Sposoby wysyłki zamówionego towaru wskazane zostały na stronie internetowej Sklepu Internetowego w zakładce wysyłka i zwroty. Zakupiony towar zostanie wysłany niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni od daty otrzymania wpłaty. Szczegółowe zasady płatności opisane zostały na stronie w zakładce wysyłka i zwroty.
 3. Ceny produktów wskazanych na stronach internetowych Sklepu Internetowego zawierają stosowne podatki i podawane są w złotych polskich;
 4. Ceny wskazane w Sklepie Internetowym nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do Klienta, od wartości oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta.
 5. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 6. Wszelkie promocje nie łączą się ze sobą.
§ 5
Zwrot towaru
 1. Na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 1225.) Klientowi który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni. Termin dziesięciodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie stosownego oświadczenia skierowanego na adres Lidia Miernik Atelier de Creation „Lidia” Łapszów 1, 32-130 Koszyce przed upływem wskazanego powyżej terminu.
 2. Jednocześnie prawo do odstąpienia, a tym samym zwrotu nie przysługuje w następujących wypadkach świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą.
 3. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą. Klient zobowiązany jest do dokonania zwrotu otrzymanego towaru w terminie 14 dni na adres sklepu. Po otrzymaniu zwrotu zostanie dokonana stosowna wpłata na konto podane przez klienta. W celu usprawnienia procedury zwrotu i jego przyśpieszenia klient winien skontaktować się na następujący adres e-mail-turbanylidia@gmail.com.. W przypadku zwrotów „za pobraniem” należy uprzednio skontaktować się ze sklepem na adres e-mail-turbanylidia@gmail.com lub tel.724 753 893
§ 6
Reklamacja
 1. W przypadku wystąpienia wad w nabytym towarze Klientowi przysługuje prawo do złożenia pisemnej reklamacji na adres sklepu. Wraz z pisemną reklamacją Klient winien przesłać na adres sklepu zakupiony towar wraz z dowodem jego nabycia.
 2. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych licząc od dnia otrzymania reklamacji, a o sposobie jej rozpatrzenia klient zostanie powiadomiony listownie lub telefonicznie.
 3. W przypadku braku rozpatrzenia reklamacji w wyżej wskazanym terminie reklamację uważa się za rozpatrzoną na korzyść klienta.
§ 7
Dane osobowe
 1. Administratorem danych osobowych podawanych przez Klienta po zalogowaniu na stronie Sklepu Internetowego jest Lidia Miernik Atelier de Creation „Lidia” z siedzibą Łapszów 1, 32-130 Koszyce, NIP: 6621048696 REGON: 356192133
 2. Dane zbierane są wyłącznie w celach realizacji świadczonych usług oraz w celu wypełnienia uzasadnionych potrzeb administratora w tym dotyczących marketingu dotyczącego produktów i usług świadczonych przez serwis i nie będą udostępniane innym podmiotom.
 3. Użytkownik ma prawo do wglądu do swoich danych, ich poprawiania oraz do zgłoszeniu sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych do celów marketingowych oraz żądania ich usunięcia.
§ 8
Postanowienia końcowe
 1. We wszelkich sprawach nie uregulowanych w powyższym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
 2. Wszelkie spory wynikające z realizacji Zamówienia, w przypadku braku polubownego rozwiązania, będą rozpatrywane przez właściwy sąd powszechny określony według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego.
 3. Nin. regulamin wchodzi w życie z dniem. 20/06/2014 .i obowiązuje do chwili jego odwołania lub zmiany. O wszelkich zmianach klient zostanie powiadomiony za pośrednictwem wiadomości e-mail lub po wejściu na stronę Sklepu Internetowego.
 4. Dokonanie zakupu w Sklepie Internetowym stanowi akceptację nin. regulaminu.
§ 9
Kontakt
Wszelkie pytania, wątpliwości, opinie i uwagi należy zgłaszać na adres e-mail turbanylidia@gmail.com lub tel .724 753 893